Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2013

Ireth
Reposted fromkonwalia konwalia viaextract extract

November 03 2013

Ireth
4894 4c3d
Reposted fromchained chained viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Ireth
0354 9df0 420
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
Ireth
7980 f392 420
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaextract extract
Ireth
just cup of tea

November 02 2013

Ireth
8374 60db 420
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viacytaty cytaty
9964 f738 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaMagnolia11 Magnolia11

November 01 2013

Ireth
7844 6905 420
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaxannabelle xannabelle
Ireth
0878 2ed2 420
Reposted fromhideandseek hideandseek
Ireth
6658 f085 420
Reposted fromhideandseek hideandseek
Ireth
masz usta pocięte chłodem zdań
Ireth
bitchesloveoreos || tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaextract extract
Ireth
Ireth
6423 a0fd 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasunlovers sunlovers
Ireth
3185 ce4e 420
Reposted fromstylte stylte viasunlovers sunlovers
Ireth
Nie stójcie nad moim grobem i nie płaczcie.
Nie ma mnie tam. Ja nie śpię. 
Jestem tysiącem wiatrów, które wieją.
Jestem diamentowym blaskiem na śniegu.
Jestem światłem słonecznym na dojrzewającym zbożu.
Jestem łagodnym jesiennym deszczem,
kiedy budzicie się w porannej ciszy.
Jestem śmigłym lotem cichych ptaków.
Jestem łagodną gwiazdą, która świeci w nocy.
Nie stójcie nad moim grobem i nie płaczcie.
Nie ma mnie tam.
— Ken Wilber, Śmiertelni Nieśmiertelni
Reposted fromfelicka felicka viacytaty cytaty
Ireth
8156 9124 420
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaextract extract
Ireth
5212 d37a 420
Reposted fromnfading nfading viasmutnazupa smutnazupa
Ireth
9324 fb3e 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl